Regulamin sklepu 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.balonik-centrum.pl/sklep

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis z materiałami edukacyjnymi, działający pod adresem www.balonik-centrum.pl/sklep, prowadzony jest przez Balonik Centrum nauki i zabawy Ul. Senatorska 71 Garwolin NIP 8262094590, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu Operatorem.

 2. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora oraz korzystania z serwisu z materiałami edukacyjnymi (zwanego w dalszej części Regulaminu Serwis), jak również przedmiot oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług. Zasady korzystania z Serwisu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

 3. Serwis kierowany jest to wszystkich Użytkowników korzystających z sieci internetowych i ma zasięg międzynarodowy. Serwis prowadzony jest bezterminowo.

 4. Dokonując rejestracji w Serwisie oraz zamawiając usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług elektronicznych przez Operatora, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
II. Świadczone usługi, umowy

 1. W zakresie prowadzonego Serwisu Operator świadczy odpłatne i bezpłatne usługi w postaci udostępniania Użytkownikom, w ramach udzielonej Licencji, gotowych materiałów edukacyjnych w formacie plików PDF do prowadzenia samodzielnych ćwiczeń edukacyjnych w domu lub do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych oraz terapeutycznych, takich jak przedszkola, szkoły, poradnie bądź gabinety.

 2. Dostęp do usług odbywa się poprzez stronę internetową www.balonik-centrum.pl/sklep i wymaga uprzedniego zarejestrowania się w Serwisie, zawarcia umowy licencyjnej oraz dostępu do jego zawartości poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, a w przypadku materiałów udostępnianych odpłatnie – poprzez dodatkowe złożenie zamówienia oraz opłacenie za produkt.

 3. Umowy, o których mowa powyżej, zawarte zostają na czas nieokreślony – w przypadku umów obejmujących odpłatny dostęp do zasobów serwisu.

 4. Z chwilą upływu okresu, na który wykupiona została odpłatna usługa, umowa licencji oraz dostępu do zawartości Serwisu wygasa bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia woli przez Użytkownika w tym zakresie. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Użytkownika do zawarcia nowych lub przedłużenia dotychczasowych umów na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

  III. Rejestracja, rodzaj kont

 1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.

 2. Dostęp do świadczonych przez Operatora usług następuje po dokonaniu prawidłowej rejestracji Użytkownika na stronach Serwisu pod adresem www.balonik-centrum.pl/sklep za pośrednictwem znajdującego się tam formularza oraz następnym potwierdzeniu rejestracji poprzez wejście na odpowiedni, wskazany przez Operatora, link w treści przesłanej do Użytkownika wiadomości na podany podczas rejestracji adres elektronicznej skrzynki pocztowej.

 3. W trakcie rejestracji Użytkownik może wskazać dodatkowo imię i nazwisko oraz adres jego zamieszkania. Powyższe dane wykorzystywane będą przez Operatora wyłącznie w celach umożliwienia dokonania płatności za produkty za pośrednictwem kart kredytowych, zgodnie z regulaminami odpowiednich wystawców kart.

 4. Zarejestrowane w ten sposób konto nie może być udostępniane przez Użytkownika osobom trzecim.

 5. Sposób oraz zasady ochrony danych osobowych wskazanych podczas rejestracji, określa Polityka Prywatności Serwisu, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.

 6. Każdy Użytkownik, którego dane znajdują się w bazie danych Serwisu, ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania.
V. Prawa autorskie, licencja i jej rodzaje

 1. Wszelkie materiały zamieszczone na Serwisie pod adresem www.balonik-centrum.pl/sklep stanowią własność Operatora (zwanego w tej części Regulaminu Licencjodawcą) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne ((Dz. U. 1994 r., Nr 27, poz. 83 z późniejszymi zmianami) i w tym też zakresie stanowią przedmiot wyłącznej ochrony.

 2. Licencjodawca oświadcza, że korzystanie z wszystkich zasobów Serwisu przez Użytkownika (zwanego w tej części Regulaminu Licencjobiorcą) nie będzie naruszać praw osób trzecich

 3. Licencjodawca oświadcza, że przysługuje mu do wszystkich zasobów Serwisu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie majątkowe oraz może rozporządzać prawami autorskimi do wszystkich zasobów Serwisu w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania umów licencji, określonych w niniejszym pkt. Regulaminu.

 4. Z chwilą poprawnej rejestracji w Serwisie, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz opłaceniu produktu, o którym mowa w pkt.IV ust. 2 i 3 Regulaminu, w odniesieniu do odpłatnych materiałów udostępnianych w Serwisie, Licencjodawca udziela Licencjobiorcy na czas 7 dni, niewyłącznej licencji na korzystanie z zasobów Serwisu możliwość pobierania, drukowania, powielania i tworzenia materiałów w obrębie jednego gospodarstwa domowego oraz ich wykorzystania do prowadzenia samodzielnych ćwiczeń edukacyjnych w domu i/lub w ilości odpowiadającej danej grupie oraz ich wykorzystania do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych oraz terapeutycznych, takich jak przedszkola, szkoły, poradnie bądź gabinety.

 5. Każdorazowo zawarta przez strony umowa licencji nie obejmuje prawa do odpłatnego lub bezpłatnego kopiowania (w inny sposób, niż określony w ust.3 i 4), cyfrowego bądź analogowego powielania, modyfikacji oraz publikacji jakichkolwiek zasobów Serwisu bez wyraźnej, pisemnej zgody Licencjodawcy.

 6. Licencjobiorca nie nabywa prawa do udostępniania zasobów Serwisu osobom trzecim, w sposób odmienny, niż określony w ust.3 i 4, w szczególności poprzez umożliwienie im korzystania z zarejestrowanego przez niego konta.

 7. W przypadku naruszenia warunków udzielonej licencji, Licencjodawca ma prawo do odstąpienia od zawartej przez strony umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, składając w formie pisemnej drogą elektroniczną stosowne oświadczenie woli. W tym też zakresie Licencjodawca nabywa uprawnienie do dochodzenia naprawienia powstałej w ten sposób szkody na zasadach ogólnych.

 8. W przypadku naruszenia zakazu bądź wykorzystywania przez Licencjobiorcę zasobów Serwisu po wygaśnięciu umowy licencji, o czym mowa w ust.7, Licencjodawca nabywa prawo do dochodzenia naprawienia powstałej w ten sposób szkody oraz zaniechania naruszeń na zasadach ogólnych.
VI. Warunki reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje związane z zawarciem umowy licencji oraz o dostęp do świadczonych przez Operatora usług, jak i korzystania z Serwisu należy przesyłać drogą elektroniczną na adres balonik.przyjecia@gmail.com

 2. Serwis zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania stosownego oświadczenia od Użytkownika przesłanego drogą elektroniczną.

 3. Odpowiedź na złożoną reklamacje przesłana zostanie nie później niż ostatniego dnia, określonego w ust.2, na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
VII. Postanowienia końcowe

 1. Prawo do korzystania z Serwisu przysługuje wyłącznie osobie, która dokonała rejestracji, zawarła umowę licencji oraz o dostęp do świadczonych przez Operatora usług i opłaciła abonament oraz jej domownikom, przy czym odpowiada ona za ich działania i zaniechania jak za swoje własne. Za działania lub zaniechania osób niepełnoletnich odpowiadają ich rodzice bądź opiekunowie prawni, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego.

 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Operator może zablokować mu dostęp do świadczonych usług i wezwać go do usunięcia naruszeń. W razie nie usunięcia naruszeń w wyznaczonym przez Operatora terminie lub powstania podobnych naruszeń w przyszłości, Operator może rozwiązać umowę o świadczenie usług w trybie natychmiastowym, bez ponownego wyznaczania terminu na ich usunięcie.

 3. Wszelkie sprawy związane z korzystaniem z usług Operatora winny być kierowane na adres pocztowy elektronicznej balonik.przyjecia@gmail.com.

 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie. Wszelkie zmiany wiążące są dla stron od chwili poinformowania użytkowników o wprowadzanych zmianach i ich zakresie oraz opublikowania nowego Regulaminu na stronach internetowych Serwisu – www.balonik-centrum.pl/sklep. Do umów zawartych przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu stosuje się zapisy obowiązujące w dniu zawarcia tychże umów.

 5. W sprawach nie określonych przez niniejszy regulamin zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogąelektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi. 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.